انه میچخراند % نشا
ام را + ارهای معتفن و م ل طق نشای از ا ت سخو ان ه + دو
عک س ه ا د ر آ ب غوط ه میخرو ند
حباب ه ا از منقار کوبدش
ست ، + گ ر + ک ه ک ه لا تِولد دِراکوب د
خراج میشوند
مبعل یم
مبعل یم
مبعل یم
مبعل یم
مبعل یم
مبعل یم
ورم م ک ینم
ن عک س ، دفِرُم % اول
من ح نی ورا
ر م ر یق ص د + خودش را به ت و ص
رز ند + منه ه ا میگ % پ ز س
منقارش دبنا ل ش ان کدر
ک ه لا تِولد،
مخروط ورا
بر عک س
د ر سمر فور میردو
نش را هزر مکرر گفتم % طن
نا آمد % – به د